CO JEST GRANE?

Co jest grane?

Jedynym celem statutowym PFM jest: niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się
w trudnych sytuacjach życiowych.

Jesteśmy fundacją środowiskową, działającą wśród Artystów i na ich rzecz.
Przede wszystkim na rzecz muzyków-wykonawców, utrzymujących się na co dzień z grania, lub śpiewania.

PFM prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych osób, które z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. PFM obejmuje swoim patronatem wydawnictwa i wydarzenia organizowane na rzecz Ludzi Muzyki potrzebujacych wsparcia.

PFM nie udziela pożyczek i kredytów, a także nie przeznacza funduszy na naukę oraz zakup instrumentów muzycznych.

Fundacja została zarejestrowana w 17 listopada 2003r. i wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000179888.
REGON: 015616979
NIP: 5252292051

Nasz zespół

Organem uchwałodawczym, opiniotwórczym, inicjatywnym i nadzorczym jest Rada Fundacji, pod przewodnictwem Jakuba Sienkiewicza.
W skład Rady PFM wchodzą również: Dorota Janczarska, Monika Kuszyńska, Kayah, Magda Umer, Mirosław Gancarz, Andrzej Korczak, Andrzej Puczyński i Piotr Rodowicz.
Założenia przyjęte przez Radę PFM wprowadza w życie Zarząd, którego Prezesem jest Tomasz Kopeć.

Dlaczego powstała PFM?

W kwietniu 2004 roku odszedł Jacek Kaczmarski, po nim Natasza Czarmińska. Wcześniej Łucja Prus, Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen... To wszystkim z nas znane, najbardziej tragiczne zdarzenia.
Wśród przyjaciół muzyków jest jeszcze wiele, mam nadzieję nie aż tak przykrych sytuacji, ale
z pewnością wymagających pomocy lub wsparcia. Razem możemy coś zrobić. Póki można pomóc, to pomóc trzeba...

W czasie blisko 3 letniej walki z rakiem, Jackowi pomagało solidarnie bardzo wielu Artystów, wielu Jego miłośników i instytucji. Prawdziwym jednak kłopotem był brak przy środowisku artystycznym instytucji pomocowej. Brakowało miejsca i ludzi, którzy służyliby organizacją, koordynacją i informacją w sytuacjach konkretnych działań na rzecz Jacka, lub innych potrzebujących. Na jednym ze spotkań Związku Producentów Audio Video pojawiła się idea, by taką instytucję powołać do życia. W związku ze znajomością realiów naszej branży, oraz chwilą wolnego czasu podjąłem się zorganizowania i rejestracji Polskiej Fundacji Muzycznej.

Tomasz Kopeć
Jak pomagamy?

Od momentu rozpoczęcia działalności w maju 2004 r., PFM ma podstawowe narzędzia, by
w sytuacjach tego wymagających, wesprzeć, organizować i koordynować działania na rzecz osób, których sytuacja, choroba lub przypadek losowy powodują konieczność podjęcia natychmiastowych i konkretnych działań.

Oprócz tego gromadzimy środki, które tworzą specjalny Fundusz Pomocowy, będący w gotowości do bieżącego reagowania w skali i przypadkach mniej problemowych. Pomoc taka jest sformalizowana w oparciu o regulamin i precyzyjne dane o tym, kto, w jakich sytuacjach i na co może liczyć ze strony PFM.

Skąd środki na działalność?

Podstawowym założeniem PFM jest jej wspieranie przez samych Artystów-Wykonawców. Będziemy promować misję PFM i przekonywać środowisko, że warto wspomagać fundusz instytucji, mogącej w przyszłości być źródłem pomocy dla nich samych.
Oprócz tego będziemy starać się pozyskiwać pomoc finansową i rzeczową od innych osób fizycznych i instytucji.

Poza tym, wielu Artystów przekazało już na rzecz PFM przedmioty, które zostały wystawione na licytacje. Dochód z aukcji został przeznaczony na realizację celów statytowych PFM.

Są też liczni chętni do uczestnictwa i organizacji specjalnych koncertów lub imprez na rzecz PFM.

Chcielibyśmy aby główną bazę pomocową stanowiły wpłaty 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
Nasze starania o nadanie Fundacji przez Sąd statusu takiej organizacji zakończyły się sukcesem 20 lipca 2004 r.

Zgodnie z artykułem 27. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy podatnik-osoba fizyczna może przeznaczyć 1 procent swoich podatków na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego. Mamy nadzieję, że zechcecie przekazać symboliczny 1% swoich podatków na nasze konto.